Regulamin

Regulamin sklepu ViVi Shop („Regulamin”)

obowiązujący od dnia 01.05.2018

Regulamin sklepu ViVi Shop, który znajduje się na stronie www.vivishop.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego ViVi Shop, oraz z użyciem telefonu, poczty elektronicznej e-mail.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Złożenie przez Klienta zamówienia na towar za pośrednictwem sklepu internetowego ViVi Shop jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem Klienta do przestrzegania jego postanowień. Klient składający zamówienia na towar drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, przed zawarciem umowy otrzymuje informacje na temat wiążącego Regulaminu, a także jest uprzedzany o konieczności zapoznania się z jego treścią oraz zaakceptowania jego postanowień.
  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 2. Sprzedaż za pośrednictwem strony ViVi Shop, oraz z użyciem telefonu lub poczty elektronicznej e-mail jest prowadzona przez:
  ViVi Sound Witold Wilk
  ul. Poniatowskiego 10
  05-400 Otwock
  NIP: 6262058972
  REGON: 141200451
 3. Sklep działający pod adresem www.vivishop.pl służy do dokonywania zakupów towarów, znajdujących się w ofercie ViVi Shop, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. Do składania zamówień oraz dokonywania zakupów w ViVi Shop uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Oferta ViVi Shop obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Podstawowym warunkiem realizacji każdego zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe przejście przez poszczególne fazy składania zamówienia jak: wybór towaru, przekazanie danych teleadresowych, wybór sposobu płatności i dostawy, oraz potwierdzenie zamówienia.
 7. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2. Regulaminu.
 8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w pkt 1.7. powyżej, ViVi Shop poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 9. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne znajdujące się na stronie vivishop.pl(zwane dalej: „Materiałem”) są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody ViVi Shop. W szczególności Klient nie jest uprawniony do: (a) kopiowania lub powielania Materiału w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, (b) tworzenie prac pochodnych lub podobnych na bazie Materiału, (c) rozpowszechniania i/lub rozprowadzanie Materiału, (d) publicznego prezentowania Materiału, (e) wykorzystywania Materiału w działalności gospodarczej, w tym do świadczenia wszelkiego rodzaju usług lub dla celów dostawy towarów.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia w ViVi Shop można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu (taka forma wymaga uprzedniego zarejestrowania się Klienta na stronie sklepu), z użyciem telefonu oraz drogą poczty elektronicznej e-mail. Klient ma prawo do wyrejestrowania się ze sklepu ViVi Shop w dowolnym momencie.
 2. Klient po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu przez Vivi Shop za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.
 3. Do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a ViVi Shop dochodzi z chwilą:
  • potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez ViVi Shop – w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej sklepu;
  • przesłania przez Klienta na adres poczty e-mail sklepu oświadczenia o zgodzie na zawarcie umowy według potwierdzonego przez ViVi Shop zamówienia – w przypadku zamówień składanych drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
 5. ViVi Shop zastrzega sobie prawo do tego, że informacja o stanach magazynowych może odbiegać od rzeczywistości.
 6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta z ViVi Shop są:
  E-mail: sklep@vivishop.pl
  Telefon: 691-834-472
  Adres korespondencyjny: ViVi Shop ul. Słoneczny Stok 101, 35-213 Rzeszów.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient sklepu internetowego ViVi Shop otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail informacje po kolejnych zmianach statusu zamówienia. Kolejne etapy zamówienia:
  • oczekuje na potwierdzenie
  • potwierdzone (przekazane do magazynu w celu skompletowania zamówienia)
  • zrealizowane (wystawienie dokumentu sprzedaży)
 2. Zamówione towary ViVi Shop dostarcza do Klienta za pośrednictwem poczty, kuriera lub innych firm spedycyjnych zgodnie z danymi zawartymi na potwierdzonym zamówieniu.
 3. Jeżeli w celu realizacji zamówienia, istniała będzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji przez ViVi Shop, wówczas ViVi Shop zastrzega sobie prawo telefonicznego kontaktu z Klientem na numer, który został podany w trakcie składania zamówienia. Numer ten może także posłużyć kurierowi do kontaktu z Klientem w przypadku trudności w dostarczeniu przesyłki z towarem.
 4. W przypadku braku wszystkich zamówionych towarów, na wniosek lub za zgodą Klienta możliwa jest częściowa realizacja zamówienia. W takim przypadku koszty przesyłki liczone są za każdą przesyłkę zgodnie z pkt. 6 niniejszego Regulaminu. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja ViVi Shop może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub na adres e-mail w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.
 5. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Vivi Shop.
 6. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany przez ViVi Shop. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z ViVi Shop oraz przedstawić dane, które mają ulec zmianie. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany zamówienia.
 7. Klient nie może zmienić zamówienia, które zostało przyjęte do realizacji według specyfikacji konsumenta lub które służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. Od chwili wysłania towaru przez ViVi Shop, Klient nie może anulować zamówienia.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Klienta zostanie potwierdzone przez ViVi Shop niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamiast jego potwierdzenia, Vivi Shop niezwłocznie, nie później jednak w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia zawiadomi Klienta o braku możliwości jego realizacji.
 2. Jeżeli zamówione towary znajdują się na magazynie ViVi Shop, wówczas są one wysyłane do Klienta w terminie od 1 do 5 dni roboczych, licząc od potwierdzenia zamówienia przez ViVi Shop. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, towar wysyłany jest w ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia zamówienia przez ViVi Shop. Zamówienie wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówionego towaru.
 3. Zamówienie może być realizowane w częściach wyłącznie na prośbę Klienta, ViVi Shop zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od ViVi Shop.
 4. ViVi Shop zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, o czym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klienta.

V. FORMY ZAPŁATY

 1. ViVi Shop akceptuje następujące formy zapłaty za zamówiony towar:
  • Za pobraniem w przypadku przesyłek krajowych – płatności za zamówiony towar Klient dokonuje przy odbiorze przesyłki z towarem. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony przez ViVi Shop w dniu wysyłki i dołączony do przesyłki,
  • Przedpłata – przelewem przed dostawą towaru. Po skompletowaniu towaru, i zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym ViVi Shop, towar jest wysyłany przez Vivi Shop. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony w dniu wysyłki towaru i dołączony do przesyłki,
  • Zapłata osobista i odbiór osobisty towaru – w siedzibie ViVi Shop w Rzeszowie, przy ul. Słoneczny Stok 101, w godzinach pracy w ViVi Shop, wskazanych na stronie sklepu.

VI. KOSZTY DOSTAWY

 1. Dostawa zamówionego towarów odbywa się jedynie do państw wymienionych w pkt 1.5 Regulaminu. Koszty przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zależą od kraju docelowego przesyłki oraz wielkości i wagi przesyłki.
 2. Zamówienia na kwotę powyżej 800,00 zł brutto wysyłane są na koszt ViVi Shop. Zamówienie wysyłane na koszt ViVi Shop obowiązuje wyłącznie przy wysyłce na teren Polski.

VII. DOKUMENTY SPRZEDAŻY

 1. Do każdego zakupionego towaru dołączany będzie dowód zakupu, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w postaci paragonu z kasy rejestrującej lub faktury VAT.
 2. Jeżeli koszty dostawy towaru ponosi Klient, koszty dostawy są wyszczególnione na dokumencie sprzedaży.
 3. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty, a zamówienie nie jest jeszcze skompletowane, ViVi Shop zobowiązany jest w ciągu 7 dni do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie przedpłaty.
 4. ViVi Shop nie wystawia duplikatów paragonów z kasy rejestrującej.
 5. W momencie dostarczenia towaru do Klienta, jest on zobowiązany sprawdzić, czy paragon lub faktura VAT zostały dołączone do towaru. Jeżeli do przesyłki nie zostanie dołączony dokument potwierdzający zakup towaru, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z ViVi Shop.
 6. W celu otrzymania faktury VAT należy zgłosić żądanie jej otrzymania w terminie do 7 dni od daty zakupu. Jeżeli Klient otrzymał wcześniej paragon z kasy rejestrującej, jest on zobowiązany go przesłać pocztą, kurierem lub firmą spedycyjną do ViVi Shop.
 7. W przypadku zwrotów lub wymian towaru zakupionego na fakturę sprzedaży wystawiana jest korekta do tego dokumentu.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE

 1. Towary oferowane przez ViVi Shop mogą być objęte gwarancją producenta, sprzedawcy lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie produktu na stronie sklepu. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru na stronie producenta, dystrybutora lub sprzedawcy.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej z ViVi Shop w celu wyjaśnienia sprawy. ViVi Shop jest odpowiedzialny wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Klient informuje o ujawnionej wadzie towarów w sposób przewidziany w pkt. 2.6. niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamację zgłoszoną telefonicznie Klient zobowiązany jest potwierdzić pisemnie.
 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
  1. przedłożenie przez Klienta dowodu zakupu towaru, oraz
  2. przesłanie zakupionego towaru do ViVi Shop, przy czym towar przesyłany jest na koszt Klienta. Przesyłki wysyłane do ViVi Shop za pobraniem nie będą przyjmowane przez ViVi Shop.
 6. W przypadku towaru własnego ViVi Shop rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu. Termin ten może ulec przedłużeniu jedynie z przyczyn niezależnych od ViVi Shop, o czym ViVi Shop niezwłocznie poinformuje Klienta.
 7. Zaniechanie przez Klienta obowiązków wymienionych w pkt 9 może stanowić podstawę do nie przyjęcia reklamacji Klienta lub jej negatywnego rozpatrzenia przez ViVi Shop.

IX. SPRZEDAŻ NA RZECZ KONSUMENTA

 1. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Wobec Konsumenta ViVi Shop ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.
 3. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których ViVi Shop zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował ViVi Shop przy zawarciu umowy, a ViVi Shop nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym.
 4. Wada prawna towaru zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem ViVi Shop traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. ViVi Shop nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 6. ViVi Shop odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.
 7. ViVi Shop jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że ViVi Shop niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez ViVi Shop albo ViVi Shop nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez ViVi Shop usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ViVi Shop .
 11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. ViVi Shop zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona ViVi Shop zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta.
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy ViVi Shop zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 16. Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt ViVi Shop dostarczy wadliwy towar Sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu.

X. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje jeżeli zamówiony towar został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając ViVi Shop oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i ma charakter dobrowolny.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu.
 5. Konsument zwróci ViVi Shop towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres ViVi Shop wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu.
 7. ViVi Shop w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 8. ViVi Shop dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 9. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

XI. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest ViVi Shop.
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 3. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich aktualizacji w dowolnym momencie. Klient ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy danych ViVi Shop.
 4. W czasie korzystania ze Sklepu, Klient może zostać poproszony o dobrowolne podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Dane, mogą być niezbędne do prawidłowego działania sklepu.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i stosowania cookies.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej ViVi Shop, tj. z dniem 01.05.2018 r.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru oraz pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy.
 3. ViVi Shop zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie internetowej ViVi Shop.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 5. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Klientem a ViVi Shop będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy miejscowo dla ViVi Shop. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 9.1. Regulaminu.
 6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje jeżeli zamówiony towar został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Vivi Sound Witold Wilk (dalej: Vivi Shop), ul. Słoneczny Stok 101, 35-213 Rzeszów, nr telefonu 691-834-472, adres e-mail: sklep@vivishop.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego, podpisanego oświadczenia.

Dla Państwa wygody mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego ViVi Shop, przy czym skorzystanie z zamieszczone wzoru jest całkowicie dobrowolne.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy ViVi Shop zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ViVi Shop), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

ViVi Shop może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zakupioną rzecz proszę odesłać na adres: ViVi Shop, ul. Słoneczny Stok 101, 35-213 Rzeszów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy